Dargha Shah Khamosh Rh Miracles Unlimited 1 (Nampally)

Dargha Shah Khamosh Rh ( Nampally)       Hazrat Khamosh was born at bidar. Hazrat name khaja Syed Moinuddin Hussaini know as Hazrat shah khamosh Rh. Hazrat Khwaja Shah meeran maqdum […]